شرایط خرید بیمه شخص ثالث بیمه ایران بصورت اقساط

بیمه شخص ثالث قسطی به دلیل افزایش حق بیمه شخص ثالث بسیار مورد توجه بیمه گذاران قرار گرفته است ، بیمه گذاران محترمی که خواستار تهیه بیمه شخص ثالث بیمه ایران بصورت اقساط کوتاه میباشند برای تهیه بیمه به نکات ذیل توجه نمایند .
شرایط بیمه شخص ثالث اقساطی شامل کارمند های ادارات و شرکتهای دولتی یا خصوصی و همچنین شرکتهای لیزینگ خودرو میباشد که با شرایط خاص بیمه شخص ثالث قسطی به این عزیزان ارائه خواهد شد . که در این حالت شرکت سهامی بیمه ایران هیچ اضافه وجهی اضافی بابت تقسیط دریافت نمی نماید. در این حالت بیمه گذار باید در شرکت رسمی ( دولتی یا خصوصی ) اشتغال داشته باشند و از طریق شرکت مربوطه و یا تعاونی شرکت با بیمه ایران قرارداد خرید بیمه شخص ثالث قسطی بصورت گروهی منعقد نماید بدیهی است  شرکت متعهد به پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار میباشد  و ضمانت شرکت متعهد بیمه گذار نیز برای شرکت بیمه گر تعهد کسر از حقوق بیمه گذار و پرداخت به شرکت بیمه برای نمایندگی علوی مورد تایید میباشد. که در این صورت شرکت سهامی بیمه ایران هیچ اضافه وجهی بابت تقسیط دریافت نمی نماید.
در صورتیکه افراد تمایل به تهیه بیمه شخص ثالث قسطی بیمه ایران بصورت انفرادی داشته باشند از طرف بیمه ایران نمایندگی علوی به آندسته از مشتریانی که از این دفتر سایر بیمه نامه های غیر ثالث علی الخصوص بیمه عمر مان خریداری نموده اند تسهیلات اقساطی انفراد بدون دریافت اضافه وجه ارائه می نماید( پرداخت چک به تعداداقساط بدون سابقه برگشتی الزامی میباشد ) .