فرم همکاری با بیمه آنلاین
: اطلاعات فردی
* : نام و نام خانوادگی
* روز / ماه / سال : تاریخ تولد
* : جنسیت
* :وضعیت تاهل
* :تعداد فرزند
* : وضعیت خدمت وظیفه
* : تلفن ثابت محل سکونت
* : تلفن همراه
* : استان / شهرستان محل سکونت
* : ایمیل
* : آدرس کامل محل سکونت
:سوابق آموزشی و تحصیلی

* : آخرین مدرک تحصیلی
* سوابق آموزشی و تحصیلی خود را
به تفكيك نام آموزشگاه / دانشگاه - تاريخ - مدت بنويسيد 
:سوابق کاری و زمینه همکاری
* : زمینه همکاری
* :نوع همکاری
* سوابق کاری خود را به تفكيك
محل كار - تاريخ شروع به کار - مدت اشتغال - علت ترك كار
بنويسيد 
: انتظارات
(تومان) : مبلغ درخواستی
: توضیحات اضافی / تجربیات فنی / نمونه کارها
لطفا رزومه خود را نیز به آدرس Info @ BimeOnline . Com ایمیل نمائید